325

2 – 8 November 2015: Week of Action Against the North Wales Prison & the Prison Industrial Complex (UK)

ABOUT THE WEEK OF ACTION

A week of action has been called to encourage people all of the UK & the
world to take action against the construction of the North Wales Prison
in Wrexham.

The prison will be the second largest prison in Europe, holding more
than 2100 people and costing £250 million to build. Australian
contractor Lend Lease was awarded the contract to build the Wrexham
titan prison by the government in May 2014.

Local people have resisted the prison for over half a decade; objecting
to planning applications, lobbying, going to meetings. Full planning
permission was eventually granted in November 2014 despite local
resistance. It is now a construction site and this place of abuse and
oppression is being built as we speak.

Our aims are to resist it, slow it down and send a message to the state
and the prison industry that it is not acceptable to profit from caging
human beings. The Government wish to build more prisons in the UK, this
is our opportunity to intervene and prevent this industry from
expanding. We must take the offensive against prison expansion and the
social control of our lives. We are fighting until all are free.

WHAT IS TAKING PLACE?

* DEMONSTRATIONS at the prison and its suppliers. Find your local
prison profiteer here: http://www.cape-campaign.org/prison-profiteers

* NOISE & SOLIDARITY DEMOS at prisons all over the UK

* INFORMATION NIGHTS, WORKSHOPS & FILM SHOWINGS to ignite more
resistance to the prison industrial complex in the UK

The CAPE Campaign will also be supporting existing events taking place
during the week including:

* THE UNITED FAMILIES AND FRIENDS CAMPAIGN (UFFC) ANNUAL PROCESSION ON
31 OCTOBER. The UFFC is a national coalition of families and friends of
those that have died in the custody of police and prison officers as
well as those who are killed in immigration detention and secure
psychiatric hospitals in the UK. Assemble 31 October 12Noon at Trafalgar
Square for a silent procession along Whitehall followed by a noisy
protest at Downing Street.

* THE SURROUND YARL’S WOOD DEMONSTRATION at Yarl’s Wood Immigration
Removal Centre on Saturday 7th November:
https://www.facebook.com/events/755942137885113/

HOW TO GET INVOLVED

* CONTACT COMMUNITY ACTION ON PRISON EXPANSION –
info@cape-campaign.org

* Most people will be taking action locally, however we are organising
transport and accommodation for people from further afield to stay in
the North West. Please get in touch!

* Contact a local group close to you –

Local Groups

* Tell us about something you are organising so we can help promote it

http://www.cape-campaign.org/week-of-action/

2 – 8 TACHWEDD 2015: WYTHNOS O WEITHREDU YN ERBYN CARCHAR GOGLEDD CYMRU
& Y CYMLETH DIWYDIANNOL CARCHARDAI


AM YR WYTHNOS O WEITHREDU

Dyma alwad am wythnos o weithredu i annog holl wledydd Prydain a’r byd i
weithredu yn erbyn adeiladu Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Hon bydd yr ail garchar fwyaf yn Ewrop, yn dal mwy na 2100 o fobol ac yn
costio £250 miliwn i’w hadeiladu. Enillodd Lend Lease, contractiwr o
Awstralia y cytundeb i adeiladu y carchar Titan yn Wrecsam gan y
llywodraeth yn Mai 2014.

Mae pobl lleol wedi bod yn gwrthwynebu’r carchar ers dros hanner degawd;
yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio, lobio a mynd i cyfarfodydd. Caodd
caniadad cynllunio llawn ei roi yn mis Tachwedd 2014 er gwaethaf y
gwrthwynebiad lleol. Ar hyn o bryd mae’n safle adeiladu a mae’r man yma
o drais a gorthrwm wrthi’n cael ei hadeiladu yr eiliad hon.

Rydym am ei wrthwynebu, ei arafu a gyrru neges i’r wladwriaeth a’r
diwydiant carchar nad yw yn dderbynnadwy i elwa o gaethiwo pobl. Mae’r
Llywodraeth yn dymuno i adeiladu rhagor o garchardai yng Ngwledydd
Prydain, dyma ein siawns i atal y diwydiant yma rhag ehangu. Rhaid i ni
ymosod ar ehangu carchar a’r rheolaeth cymdeithasol ganddo dros ein
bywydau. Rydym yn cwffio tan bo bob un ohonom yn rhydd.

BE SY’B DIGWYDD?

* Protestiadau yn y carchar a’i chyflenwyr. I ganfod busnesau lleol
sydd yn elwa o garchar ewch yma:

Prison Profiteers

* Protestiadau swn a cyd-sefyll ar draws gwledydd Prydain

* Nosweithiau gwybodaeth, gweithdai a dangosiadau ffilm i gynnai
rhagor o wrthynebu y cymleth diwydiant carchardai ygn ngwledydd Prydain.

Bydd yr ymgyrch CAPE hefyd yn cefnogi digwyddiandau sydd yn bodoli’n
barod sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos gan gynnwys:

* PROSESSIWN BLYNYDDOL UNITED FAMILIES AND FRIENDS CAMPAIGN (UFFC) ar
y 31ain o Hydref. Mae’r UFFC yn glymblaid cenedlaethol o deuluoedd a
ffrindiau y sawl sydd wedi marw yng ngofal yr heddlu a swyddogion
carchar yn ogystal a’r sawl sydd wedi eu lladd mewn canolfanau
carchardai mewnfudo (_immigration detention centres_) a ysbytai
seiciatrig diogel (secure psychiatric hospitals) yng nghwledydd Prydain.
Cwrdd am 12 ganol dydd ar y 31ain o Hydref yn Sgwar Trafalgar am
brosesiwn tawel ar hyd Whitehall a wedyn protest swnllyd tu allan Stryd
Downing.

* PROTEST AMGYLCHUNU CANOLFAN CARCHAR MEWNFUDO YARL’S WOOD ar ddydd
Sadwrn y 7fed o Dachwedd:
https://www.facebook.com/events/755942137885113/

SUT I YMUNNO A’R GWEITHGARWCH

* Cysylltwch a Community Action on Prison Expansion –
info@cape-campaign.org

* Bydd y mwyafrif o bobl yn gweithredu’n lleol, serch hynny rydym yn
trefnu trafnidiaeth a llety i bobl aros yn y gogledd ddwyrain. Os
gwelwch yn dda cysylltwch!

* Cysylltwch a grwp sy’n lleol i chi –

Local Groups

* Rhowch gwybod i ni am rhywbeth rydych chi yn ei drefnu a gallwn eich
helpu i’w hyrwyddo.

http://www.cape-campaign.org/week-of-action/

Tags: , , , ,

This entry was posted on Monday, October 12th, 2015 at 6:12 pm and is filed under Prison Struggle.